รายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง,สถาภูมิ และ ต้นศิลป์ฯ ปีการศึกษา 2558 (รอบ 3)

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง, โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) และโครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ ขอรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการตัดเลือกโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง,สถาภูมิ และ ต้นศิลป์ฯปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) ดังรายชื่อที่แนบ

*** ขอผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ จะต้องส่งใบแจ้งยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2558 ล่วงหน้าผ่านระบบ bill payment ภายในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 โดยส่งมาที่  งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง   อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 หากไม่ส่งตามที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

***หลักฐานที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์
1. ใบยืนยันสิทธิ์
2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง  http://entrance.trang.psu.ac.th
3. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ล่วงหน้า
โดยสามารถชำระเงินโดยผ่านระบบ bill payment ภายในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบพิมพ์ใบนำจ่าย bill payment ที่
https://fmistrang.psu.ac.th/newstudent/Staff/Default.aspx
ขั้นตอนที่ 2 นำใบนำจ่าย ไปชำระเงินผ่านธนาคารตามที่ระบบใน bill payment
ขั้นตอนที่ 3 นำหลักฐาน bill payment ส่วนที่เหลือส่งมาพร้อมกับหลักฐานการยืนยันสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_6634.pdf

Posted in ข่าวสาร-ประกาศ | Leave a comment

ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ
ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
4. สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

***ให้ยื่นใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_6600.pdf

Posted in ข่าวสาร-ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาเขตตรัง

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ขั้นตอนก่อนการสัมภาษณ์
1. ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัคร ลำดับที่ รหัสสาขาที่สอบได้ จากประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2558 (จากในเว็บไซต์ หรือบอร์ดประกาศ /จำลำดับที่ และรหัสวิชาที่สอบ)
2. รับบัตรคิว ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 (เวลา 08.00 น.)
3. ฟังคำชี้แจง ห้องรอสอบสัมภาษณ์ และรอการเรียกเข้าสัมภาษณ์ตามหมายเลขบัตรคิว
4. เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ตามบัตรคิวแต่ละ สาขาวิชา

ขั้นตอนระหว่างการสัมภาษณ์
1. เซ็นชื่อรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ หน้างห้องสัมภาษณ์ พร้อมตรวจความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
2. เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ พร้อมเซ็นชื่อรับทราบผลกรสัมภาษณ์

ขั้นตอนหลังการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์
1. จองหอพัก ซื้อเข็มเครื่องหมายนักศึกษา
2. สอบถามข้อมูลต่างๆ

…………………………………………………………………………..
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสัมภาษณ์

1.ใบสมัครหรือผลสอบที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ติดรูปถ่าย และมีลายเซ็นผู้สมัคร
2. บัตรประชาชน/บัตรนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
4. สำเนาใบคุณวุฒิทางการศึกษา (ปพ.1) (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
5. ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ

** ขอให้เรียงเอกสารแล้วคลิปรวม ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์**

…………………………………………………………………………..

แผนที่และการเดินทาง
http://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-08-28-08-33-16

…………………………………………………………………………..
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คุณสมบัติเฉพาะ)
***ตามระเบียบการสอบคัดเลือก (หน้า 258)

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสียง สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือ ศิลป์คำนวณ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตตรัง)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ
หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

***หนังสือระเบียบการสอบคัดเลือก (หน้า 258) ==>

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ==> ที่นี่

Posted in ข่าวสาร-ประกาศ | Leave a comment

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ สถาภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษา ภายใต้โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และกำหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ส่งใบแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ล่วงหน้าเพื่อประกันที่นั่งทางการศึกษาในระหว่าง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2558
แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าว ข้างต้น จำนวน 8 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้แล้ว จะมีผลให้ผู้นั้นไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions และ การรับตรงของมหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่นๆ

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ==>

รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_6585.pdf

Posted in ข่าวสาร-ประกาศ | Leave a comment

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนักออกแบบสาขานี้เรียกว่าสถาปนิก (Architect) ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องทำงานร่วมกับวิศวกรและมัณฑนากรโดยสถาปนิกรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้างงานทางสถาปัตยกรรมได้แก่

– สถาปัตยกรรมทั่วไปเป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า โบสถ์ วิหาร ฯลฯ

– สถาปัตยกรรมโครงสร้างเป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร

– สถาปัตยกรรมภายในเป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร

– งานออกแบบภูมิทัศน์เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวางเป็นการจัดบริเวณพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม

– งานออกแบบผังเมืองเป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่และมีองค์ประกอบซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวนมากระบบภูมิทัศน์ระบบสาธารณูปโภคฯลฯ

Posted in บทความ-สาระความรู้ | Leave a comment